Onterechte verhoging boete/aanmaning Afdrukken E-mail
Hits: 5680

Wie op deze site het Pro Forma Beroepschrift met bijbehorend WOB verzoek gebruikt heeft om beroep aan te tekenen tegen een "beschikking" van het CJIB, weet dat tijdens deze beroepsprocedure de betalingsverplichting van de boete opgeschorst is. Toch komt het in toenemende mate voor dat mensen, ondanks een tijdig gefaxt beroepschritft een aanmaning met verhoging van de boete van het CJIB ontvangen. Dat zou kunnen liggen aan de populariteit van deze website. Onze bezoekersstatistieken laten een sterke groei zien en dus groeit ook het aantal beroepschriften wat ingediend bij de Centrale Verwerkingsunit Openbaar Ministerie (CVOM). De toenemende werkdruk aldaar, in Utrecht op de Graad van Roggeweg, maakt dat het geoliede systeem om burgers geld uit de zak te kloppen, hapert. Doordat jouw beroepschrift niet (tijdig) in de databank vermeldt wordt, waarin ook politiekorpsen en het CJIB hun gegevens over jou halen, denken de computers van het CJIB dat ze jou dus een Aanmaning met automatische verhoging van de boete moeten sturen. Dat proces is helemaal geautomatiseerd. Vandaar dat die Aanmaning ook niet voorzien is van een naam en een handtekening van een Officier van Justitie. Even automatisch worden boetes en aanmaningen ook gestuurd aan jouw Natuurlijk Persoon, gemakkelijk te herkennen aan het gebruik van Capitis Diminutio Maxima (het gebruik van louter hoofdletters voor naam en adres voor maximaal statusverlies = Latijns).

Maar als jij tijdig een Beroepschrift gefaxt hebt (en dus een verzendrapport hebt), hoor jij helemaal geen Aanmaning te krijgen. Daarvoor is er nu een aparte voorbeeldbrief ontwikkeld,  waarin schriftelijk bij het CJIB bezwaar gemaakt wordt tegen die Aanmaning. En natuurlijk zetten we die paar mensen achter al die CJIB computers ook even aan het werk door aan dat bezwaarschrift een WOB verzoek te koppelen (wat binnen 28 dagen afgehandeld dient te worden). Want er moet natuurlijk wel helder worden welke functionaris in dat hele systeem zijn of haar werk niet goed doet, waardoor jij lastig gevallen wordt met een onterechte aanmaning over een bekeuring, waarop toch al helemaal niemand zit te wachten.

Klik hierboven om die voorbeeldbrief te downloaden.

 
Verzetschrift Afdrukken E-mail
Hits: 5543

Het is vaak schrikken voor mensen als er aangebeld wordt en (vrijwel) altijd een kandidaats gerechtsdeurwaarder voor de deur staat namens een Deurwaarderskantoor. Een deurwaarder is officieel een beëdigd ambtenaar van de Nederlandse Staat en zijn functie is het incasseren van schulden. Dat kunnen schulden zijn bij de Belastingdienst, gemeente, Justitie, een woningbouwverening of een of ander bedrijf. Over zo'n schuld heb je dan altijd al minstens 2 brieven gehad als aanmaning en waarschuwing, dat als de openstaande schuld niet betaald wordt, deze uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Een Incassobureau kan ook proberen een openstaande schuld voor een opdrachtgever te incasseren, maar het mag geen goederen in beslag nemen. Dat mag alleen een deurwaarder (voluit -gerechtsdeurwaarder- geheten). Een deurwaarder doet dit door jou een "exploot" te overhandigen of in je brievenbus achter te laten. Een exploot is een juridisch document, waarin verklaard wordt namens welke opdrachtgever op welke wijze voor welke hoogte beslag gelegd gaat worden. Dat kan door middel van een loonbeslag op je salaris of uitkering, maar ook door letterlijk een aantal waardevolle bezittingen in beslag te nemen.Vaak wordt in het exploot nog een laatste mogelijkheid geboden om de beslaglegging te voorkomen door binnen enkele dagen alsnog de openstaande schuld te voldoen (+ een aanzienlijke verhoging, want hoewel een deurwaarder een ambtenaar is, werkt hij meestal voor een Besloten Vennootschap = een op winstmaximalisatie gerichte commericiële onderneming)

En daar wringt 'm nou juist de schoen!I "In Naam der Koningin" staat altijd boven zo'n exploot. Maar de kandidaat-gerechtsdeurwaarder (= in opleiding en meestal de "loopjongen" die de vervelende klusjes mag doen, terwijl de dik betaalde deurwaarder achter zijn sjieke bureau als directeur "zijn" centjes zit te tellen) vertelt er niet bij dat de rechtsgrond ontbreekt, zolang bij het Exploot de zogenaamde  Akte van Cessie ontbreekt. Simpel gezegd is een Akte van \Cessie een juridisch document, waarmee een schuldeiser een vordering op jou cedeert (overdraagt = verkoopt) aan een Incassobureau of een Deurwaarder. Van dit cederen wordt een Akte opgemaakt, waarin de cessiegever (jouw schuldeiser) de openstaande vordering over draagt aan de cessienemer (de deurwaarder of het Incassobureau). Aangezien jij alleen een contract of overeenkomst hebt met jouw schuldeiser maar niet met enig andere partij aan wie die de vordering cedeert zonder jouw toestemming, is er sprake van cessiefraude. Pas als jij van die Akte van Cessie in kennis gesteld wordt, inclusief een kopie van die Akte, weet jij dat een derde partij gerechtigd is om uit een eigen financieel belang zal proberen bij jou de openstaande vordering te innen en jou en passant nog met extra kosten op te zadelen.

Veel mensen voelen zich overrompeld (ook al weten ze van financiële problemen) en vergeten de deurwaarder naar zijn legitimatie te vragen. Dat is heel handig om wel te doen en zowel diens naam als persoonsnummer op te schrijven. Degenen met schulden, die uit een soort paniekgevoel geen brieven meer op maken, de telefoon niet meer beantwoord en ook niet meer open doen als er gebeld wordt, zal het niet helpen. Tegenwoordig mag een exploot in een speciale enveloppe achtergelaten worden in de brievenbus, als de gezochte (Natuurlijk!) persoon niet aanwezig is. Sowieso is het absoluut noodzakelijk om bij het ontvangen van een exploot stappen te ondernemen! Het heeft geen zin om de kop in het zand te stekken, Beter is het om de situatie onder ogen te zien en aan het werk te gaan.

Het is altijd aan te bevelen om Verzet aan te tekenen (een vorm van bezwaar maken). Bij instanties met "eigen" deurwaarders doe je dat bij die instantie. In de overige gevallen doe je dat schriftelijk (aangetekend of per fax, zodat je een verzendbewijs hebt) bij de rechtbank in jouw omgeving (adressen en faxnummers kun je vinden op Rechtspraak.nl)

In de eerste voorbeeldbrief gaat het om een gemeentelijk dwangbevel. Zoals te doen gebruikelijk hoef je alleen de geel gearceerde velden te vervangen door je eigen gegevens, waarna het Verzetschrift gefaxt of (bij voorkeur) aangetekend verzonden kan worden.

Klik hierboven om de voorbeeldbrief te downloaden.

 
het cjib Afdrukken E-mail
Hits: 3542
justitielogoHet Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en valt onder de verantwoordelijkheid van het Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing.

De oprichting van het CJIB hangt nauw samen met de invoering van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) in 1989. Deze wet, beter bekend als de Wet Mulder, maakt het mogelijk om kleine verkeersovertredingen voortaan administratief af te handelen in plaats van via strafrechtelijke procedures. Het CJIB krijgt een spilfunctie in de afhandeling van de zaken die vallen onder de Wahv.

In de loop der jaren krijgt het CJIB er verschillende inningstaken bij, onder andere voor geldboetevonnissen, transacties en schadevergoedingsmaatregelen. De organisatie heeft daarnaast coördinerende taken toebedeeld gekregen op het gebied van taak- en vrijheidsstraffen.

 
bekeuring cjib vervolg Afdrukken E-mail
Hits: 6917
Als het Beroepschrift gefaxt of verstuurd is, hoort de administratien afdeling van het Ministerie van Justitie, de zogeheten "Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie" (CVOM) binnen 6 weken na dagtekening van je beroepschrift te reageren met tenminste een ontvangstbevestiging.Vaak ziet die er ongeveer zo uit:
 OntvangstCVOM-klein

Inmiddels is de adressering aangepast naar Capitis Dimunitio Media (alleen hoofdletters aan het begin van een woord), behalve plaatsnaam. Nog steeds is sprake van een schrijven aan de Natuurlijk Persoon. Van belang zijn de drie onderstreepte passages in dit schrijven:

1. Het CVOM beweert dat de gevraagde WOB-documenten niet in haar bezit zijn en dat het WOB verzoek daarom doorgestuurd wordt. Dat is niet waar: Alleen het CVOM kan zorg dragen voor de ambtelijke beschikking met naam en handtekening van de beschikkend ambtenaar.
2. Tegen deze beslissing kan (en zal in ons voorbeeld) bezwaar aangetekend worden (want is immers incompleet).
3. Het CVOM beweert dat het WOB verzoek niet tot het Beroepschrift behoort en er daarom geen uitstel van de termijn gegeven wordt om dit Beroepschrift van inhoudelijke argumenten te voorzien. Een duidelijk voorbeeld van een standaardbrief. Immers is in het PF beroepschrift aangegeven dat het WOB verzoek onderdeel is van het PF beroepschrift!


Het moge duidelijk zijn; tegen een dergelijke beschikking wordt bezwaar gemaakt bij de instantie, zoals gemeld in deze brief (College van Procureurs-generaal).
Klik op de link hierboven, waarmee de voorbeeldbrief gedownload kan wordenen volg de aanwijzingen op om deze in te vullen en te versturen. Noteer in je agenda dat ook het College van Procureurs-generaal binnen 6 weken met een beslissing op je bezwaarschrift moet komen. Wordt deze wettelijke termijn niet gehaald, dan stel je ze schriftelijk In Gebreke.
Klik hier om verder te lezen over het vervolg van het beroepschrift bij het CJIB. (links worden nog bijgewerkt)
Klik hier om verder te lezen over het vervolg van het bezwaarschrift Coll. Proc. (links worden nog bijgewerkt)
Klik hier om verder te lezen over de afhandeling WOB verzoek door de partij waaraan het WOB verzoek ook doorgestuurd is. (links worden nog bijgewerkt)

 
bekeuring cjib Afdrukken E-mail
Hits: 7041
cjib-beschikking-kleinIn juridische zin is dit een ambtelijke beslissing (een zogeheten Beschikking door een Officier van Justitie die jou wegens het overtreden van een of andere(verkeers)wet een geldboete oplegt.

Omdat een Beschikking altijd voorzien moet zijn van de naam en de handtekening van de beschikkend ambtenaar, is de brief, zoals die door het CJIB een paar miljoen keer per jaar automatisch verzonden wordt, niet rechtsgeldig. Het CJIB weet dat ook wel, maar het is voor hen voordeliger om na een bezwaarschrift alsnog een ambtelijke beschikking op te stellen, dan een geautomatiseerd proces aan te passen.

Op de foto zijn 3 aandachtspuntjes onderstreept:
1. De naam en adresgegevens zijn allemaal in hoofdletters gedrukt. Deze beschikking is dus niet aan de Vrije Mens gericht, maar aan diens Natuurlijk Persoon.
2. Naast de boete wordt een bijdrage in de administratiekosten opgelegd van € 6,-. Over deze kosten is recentelijk veel te doen. Op 15 juni 2012 heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald dat deze kosten rechtsgeldig zijn, maar dat er bezwaar tegen mogelijk is (wat voorheen niet mogelijk was).
3. Belangrijke datum! Wie na deze datum een beroepschrift in dient, is bij voorbaat kansloos verloren, dus dien dat bijtijds in.
 

Klik op bovenstaande link om de voorbeeldbrief (Word-doc.) beroepschrift te met het downloaden, vul het in volgens de aanwijzingen en verstuur of fax het.

Met deze voorbeeldbrief 1 wordt alsnog om een ambtelijke beschikking gevraagd, plus alle documenten die tot de boete geleid hebben. Die documenten zijn nodig om het bezwaarschrift inhoudelijk te kunnen onderbouwen. Om de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift niet te laten verlopen, wordt daarom alvast Pro Forma (voor de vorm) een beroepschrift ingediend met het verzoek om uitstel van de termijn, waarin dit beroepschrift volledig onderbouwd met argumenten ingediend kan worden. Ook wordt uitstel van betaling van de boete aangevraagd gedurende de beroepschriftprocedure.

Lees op de volgende pagina hoe het daarna verder gaat.

 
intro cjib Afdrukken E-mail
Hits: 4017
CJIB-ENV
De "beruchte" enveloppe die bijna altijd een acceptgiro bevat met een geautomatiseerd schrijven over de soort bekeuring en boete die opgelegd is.

Het CJIB verzorgt voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie de inning van de boetes, die door de Officier van Justitie opgelegd worden.
In 1989 werd het de Staat al duidelijk dat het veel eenvoudig was om verkeersovertredingen administratief af te handelen (de wet Mulder) dan via een procedure bij de (politie)rechter voor iedere overtreding.
Attente lezers hebben al opgemerkt dat de NAW-gegevens op de foto (alles in hoofdletters) duiden op adressering aan een Natuurlijk Persoon.

 
introductie cjib Afdrukken E-mail
Hits: 3280

De "beruchte" enveloppe die bijna altijd een acceptgiro bevat met een geautomatiseerd schrijven over de soort bekeuring en boete die opgelegd is.

CJIB-ENV

 

Het CJIB verzorgt voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie de inning van de boetes, die door de Officier van Justitie opgelegd worden.

In 1989 werd het de Staat al duidelijk dat het veel eenvoudig was om verkeersovertredingen administratief af te handelen (de wet Mulder) dan via een procedure bij de (politie)rechter voor iedere overtreding.

Wie uit nieuwsgierigheid HUN WEBSITE bezoekt, ziet dat men tegenwoordig ook incasso-diensten verleent aan commerciële partijen. Mijns inziens ontstaat hierdoor een vervaging tussen Rechtshandhaving en Winststreven, wat in komende WOB-verzoeken ook zeker meegenomen zal worden.

Attente lezers hebben al opgemerkt dat de NAW-gegevens op de foto (alles in hoofdletters) duiden op adressering aan een Natuurlijk Persoon.